• Regulamin Sklepu

Produkty oferowane na stronie są sprzedawane przez Bartosza Komarnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BARTOSZ KOMARNICKI ul. Biegusa 76/42,  44-100 Gliwice, NIP: 6312581487 ,  REGON: 367510484.

§ 1 Informacje ogólne
 1. Podstawowe pojęcia:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
  2. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę
  3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawcy określono na stronie Sprzedawcy
  4. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto,
  6. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  8. Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, zwany dalej także Użytkownikiem.
  9. Produkt – jest to produkt oferowany przez Sprzedawcę na stronie, który może być przedmiotem umowy sprzedaży
  10. Sklep/strona –  strona www.markowebhp.pl, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę
  11. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwala na dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas niezbędny do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.


§ 2 Najważniejsze informacje dot. umowy sprzedaży

 1. Warunki realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji i opłacenia zamówienia.
 3. W przypadku umowy sprzedaży, w której płatność następuje za pobraniem umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 5. Klient może zarejestrować się w Sklepie (w tym celu konieczne jest założenie Konta) lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym zamówieniu.

§ 3 Zakupy

 1. Zamówienia produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Płatności za produkt można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego/przelewu elektronicznego/kartą płatniczą, a także za pobraniem (o ile takiego sposobu nie wyłączono przy zakupie konkretnego produktu).
 3. Płatności należy dokonać jednorazowo zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności
 4. W tym celu należy:
 • wybrać produkt/-y, które chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „do koszyka” (lub analogiczny przycisk)
 • po wybraniu produktów, należy wskazać formy płatności oraz sposób dostawy, przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia,
 • po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie.
 • Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności (nie dotyczy wyboru sposobu płatności za pobraniem).
 1. Składając zamówienie i dokonując płatności (nie dotyczy płatności za pobraniem) -Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca przesyła Klientowi elektronicznie (na wskazany przez Klienta adres e-mail) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.


§ 4 Płatności

 1. Klient za złożone zamówienie może zapłacić:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  2. za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • PayPal
   • com
   • za pośrednictwem innych operatorów płatności elektronicznych dostępnych w sklepie.
  4. W przypadku wybrania przez Klienta płatności ,,z góry’’ (przelewem pocztowym, internetowym, bankowym), za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.
  5. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  6. Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.


§ 5 Zakładanie Konta Użytkownika

 1. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika.
 2. W celu uzyskania dostępu do Konta Użytkownika strony zawierają nieodpłatną umowę na czas nieokreślony na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika. Użytkownik wypełnia w tym celu formularz rejestracyjny i ustawia indywidualne hasło do Konta.
 3. Usługa Prowadzenia Konta umożliwia Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia np. historii zamówień już zrealizowanych.
 4. Po przesłaniu formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie Rejestracji Konta. Z tą chwilą następuje zawarcie nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika.
 5. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Konto zostanie usunięte niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.


§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Termin, w którym Klient otrzyma przesyłkę jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę produktów należy liczyć od dnia zawarcia umowy (tj. potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji).
 3. Sprzedawca wskazuje na swojej stronie informacje dotyczące terminu przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę w dniach roboczych.
 4. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranej metody dostawy.
 5. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod wskazanym adresem lub telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.
 6. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.
 7. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność ,,z góry’’ (przelewem pocztowym, internetowym, bankowym) za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po jego opłaceniu.
 8. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie przewidzianym do jego realizacji.
 9. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. W sytuacji wyboru dostawy z płatnością przy odbiorze Klient może wybrać opcje dostarczenia zamówienia przez Paczkomaty InPost lub Przesyłkę kurierską (In Post, DPD).
 11. Jeśli Klient wybrał formę płatności ,, z góry’’ ((przelewem pocztowym, internetowym, bankowym) wybiera sposób otrzymania zamówienia spośród opcji dostarczenia do paczkomatu InPost lub odbioru osobistego.


§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych poniżej.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi
  w przypadku gdy:
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 1. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (wzór – załącznik nr 2 do Regulaminu)


§ 8 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Klient może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Klient stwierdzi wadę Produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną (adres: Bartosz Dariusz Komarnicki, ul. Biegusa 76/42, 44-100 Gliwice) lub pocztą elektroniczną (bhp@gmail.com).
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

§9 Warunki techniczne:

 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.
 3. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Aby dokonać zakupu produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.


§ 10 Postanowienia końcowe:

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 • skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 2. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sprawy sporne między Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem/ przedsiębiorcą na prawach konsumenta rozpatrywane są przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce .

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).      

Nasze dane do kontaktu: Bartosz Komarnicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BARTOSZ KOMARNICKI, ul. Biegusa 76/42,  44-100 Gliwice.

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzyskaliśmy wyraźną zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będziesz zobowiązany zapłacić wynagrodzenie proporcjonalne do świadczeń spełnionych do chwili otrzymania informacji o odstąpieniu od niniejszej umowy."

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Bartosz Komarnicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BARTOSZ KOMARNICKI, ul. Biegusa 76/42,  44-100 Gliwice.

 


Data .........................................................

[Imię i nazwisko]*,
[adres klienta]* ….
 FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Odstępuję od umowy z dnia*... następujących rzeczy*… polegającej na*..... 


Podpis*      
...........................

(o ile wysyłane w wersji papierowej)


*uzupełnić